V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť TruckCar s. r. o., Zárieč 130  , 01332 Svederník  , IČO: 55038450 , zapísaná v Obchodnom registry Žilina.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

1. Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:
V súvislosti s vybavovaním vašich objednávok produktov z nášho e-shopu sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich zamestnancov na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.

Osobné údaje získané od Vás e-mailom na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných produktov alebo služieb) sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

Pri každej objednávke nášho tovaru musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH názov tovaru, počet objednávaných kusov. Tieto údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou subjektu zabezpečujúceho prepravu tovaru, ktorým je Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99).
2. Spracúvanie na základe súhlasu:
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším dobrovoľným súhlasom na účely zasielania bezplatného newslettera spoločnosti, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili v newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@livastyl.eu.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán Pri všetkých sprostredkovateľoch dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli do nášho objednávkového formulára pri kúpe niektorého produktu z nášho e-shopu, sú spracúvané z dôvodu plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára potrebujeme na bezproblémové, riadne a rýchle vybavenie vašej objednávky. Vaše údaje spracúvame a uchovávame po dobu 3 rokov Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektom. Zaslaním e-mailu na adresu info@livastyl.eu môžete namietať, aby sme spracúvali a uchovávali vaše osobné údaje a môžete taktiež požiadať o ich vymazanie.

Niektoré údaje spracúvame počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu (napr. účtovné a daňové predpisy, legislatíva upravujúca archiváciu a registratúry a pod.), dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov (napr. v prípade reklamácie tovaru) alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (napr. v prípade, že nás kontaktujete s otázkou na konkrétny produkt a k uzavretiu obchodu nakoniec nedôjde, vaše údaje zmažeme hneď po zodpovedaní vašej otázky = dosiahol sa účel).

Osobné údaje získané s Vaším súhlasom (na odber newslettera) spracúvame na tento účel maximálne po dobu 3 rokov od jeho udelenia, po ktorej uplynutí tieto údaje z našej databázy vymažeme. Ak ste našimi aktívnymi zákazníkmi (=reagujete na ponuky z newslettera, opakovane si u nás objednávate tovary alebo služby), vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj počas dlhšej doby. Vašu e-mailovú adresu neposkytujeme iným subjektom. Svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@livastyl.eu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

1. Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

2. Právo na opravu osobných údajov:
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

3. Právo na vymazanie (zabudnutie):
Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva;
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
namietate voči spracúvaniu;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva SR;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie zákonnej povinnosti;
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť;
ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
len s Vašim súhlasom;
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby;
z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

5. Právo na prenos osobných údajov:
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

6. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania
Oznámime každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

7. Právo namietať
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú na účely priameho marketingu. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na takéto účely nepoužijeme.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Pri prevádzke nášho webového sídla neuskutočňujeme žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní, ani vaše osobné údaje nijakým spôsobom neprofilujeme.

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: info@livastyl.eu Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

 

Prehlásenie o súboroch cookie (Cookie Policy)


Tento web používa súbory cookie. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy (=tzv. tretím stranám). Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Prepojenia na sociálnu sieť Facebook alebo webovú analytickú službu Google Analytics môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách používania súborov cookie (tzv. cookie policy) príslušnej tretej strany. Použitie niektorých cookies tretích strán môžete deaktivovať prostredníctvom deaktivačnej stránky Network Advertising Initiative na webe http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Cookies sú malé súbory čísel a písmen, ktoré internetové stránky alebo niekedy aj emailové správy umiestňujú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (smartfón, tablet). Súbory cookie poskytujú nám ako prevádzkovateľovi webu pomocné informácie. Pre vás ako užívateľa to znamená, že súbory cookie zefektívňujú vašu používateľskú skúsenosť na našom webe. Cookies tiež zabezpečia, že vám budú poskytnuté relevantné informácie.
Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, ktoré ostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie.
Na našich internetových stránkach využívame a vyhodnocujeme dva druhy cookies:
Cookies platné po dobu relácie („session cookies“), ktoré sú po každej návšteve našich stránok z vášho počítača, notebooku či mobilného zariadenia zmazané. Takéto súbory cookie pomáhajú webovej lokalite, aby si zapamätala informácie, keď prechádzate v rámci nášho webu zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie opätovne vypĺňať.
Trvalé cookies („persistent cookies“), ktoré sú uložené vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení aj keď opustíte náš web rôzne dlho, niektoré až po dobu 2 rokov (prípadne až do ich manuálneho vymazania vo vašom internetovom prehliadači). Tieto súbory cookie pomáhajú nášmu webu, aby si vás pamätal, keď sa vrátite ako návštevník, pričom vás neidentifikujú ako osobu.

Náš web využíva aplikáciu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google. Táto služba slúži na monitorovanie a vytváranie štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Google Analytics funguje na princípe ukladania súborov cookie. Pomocou takýchto súborov cookie máme prehľad o návštevnosti a spôsobe používania nášho webu. Tieto dáta slúžia na skvalitnenie našich služieb.

Váš súhlas s používaním súborov cookie, ak ho udelíte, sa bude vzťahovať na nasledovné súbory cookie. Svoj súhlas môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

1. Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookie. Platná legislatíva umožňuje ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Tieto súbory cookie o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť nášho webu. Môže pritom ísť o session cookies s platnosťou do času odchodu z našej webovej lokality, ale aj súbory cookie s platnosťou 1 rok.

2. Preferenčné súbory cookie

Preferenčné súbory cookie umožňujú webu zapamätať si informácie, ktoré môžu meniť spôsob, akým sa webová stránka správa alebo vyzerá. Najčastejšie ide o súbory cookie platné po dobu relácie (session cookies).

3. Analytické a štatistické súbory cookie

Analytické a štatistické súbory cookie nám ako prevádzkovateľovi webových stránok pomáhajú, aby sme pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. V tejto kategórii využívame tak súbory cookies platné po dobu relácie, ako aj cookies s platnosťou od 10 do 30 minút a taktiež súbory cookie s platnosťou 6 mesiacov až 2 roky.

4. Marketingové súbory cookie

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Ide väčšinou o perzistentné súbory cookie s platnosťou do 1 roka.
Aké sú vaše možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies v internetovom prehliadači, ktorý používate?

Každý internetový prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookie. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookie pre všetky webové servery (stránky). Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude súbory cookie spracúvať rôznymi spôsobmi:
používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,
používateľ si špecifikuje správanie súborov cookie na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),
používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookie na svojom počítači.

Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia súborov cookie v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookie, či už konkrétne, alebo všetky. Užitočné informácie o tom, ako upraviť alebo zmeniť nastavenia prehliadača nájdete aj na weboch www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org. Cookies sú užitočné, a prevádzkovateľ tohto webu, ktorým je spoločnosť LIVASTYL, s. r. o., Zárieč 130, 01332 Svederník  , IČO: 51 312 522  , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 69272/L, ich nezneužíva na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho zariadenia vymazávať.
Pokiaľ používate na prístup na náš web niekoľko zariadení (napr. smartfón, tablet, notebook, desktop atď.), musíte upraviť prehliadače podľa vlastných preferencií používania cookies na každom zariadení samostatne.
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia súborov cookie nie sú uchovávané v našich systémoch, ale len v internetovom prehliadači, ktorý na svojom zariadení (počítači, notebooku, smartfóne, tablete) používate na prehliadanie internetu. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.
Naše kontaktné údaje
Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@truckcar.eu

Truckcar.eu

Neexistujú žiadne hranice,
iba neskutočne veľa možností…

TruckCar s.r.o.

Zárieč 130
01332 Svederník
ičo 55038450
dič 2121844549

info@truckcar.eu

+421 905 940 952

Ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

© truckcar.eu™ I designed by reklamamk.sk
contact-section